The DITE international conference

It’s been over a year since we started our journey towards Diverse Internationalisation of Teacher Education. We are eager to share what we have learnt so far and invite you to join us in our adventure.

We meet at the University of Szczecin in June 2023 to talk about what internationalisation really is and to look beyond mobility.

Nasza przygoda związana z umiędzynarodowieniem kształcenia nauczycieli trwa już ponad rok. Chcemy podzielić się z Wami tym, czego nauczyliśmy się do tej pory i zaprosić do wspólnych działań.

W czerwcu 2023 roku spotykamy się na Uniwersytecie Szczecińskim, by rozmawiać o tym, czym poza mobilnością jest umiędzynarodowienie tak naprawdę.

Privacy rules

 1. The Controller of personal data is the University of Szczecin, with its seat in Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a
 2. You can contact the University of Szczecin by writing to the e-mail address dite@usz.edu.pl or by calling +48 91 444 12 08
 3. The University of Szczecin has appointed a Data Protection Officer (DPO) who can be contacted by writing to: iod@usz.edu.pl or by writing to: dite@usz.edu.pl, marked “DPO”
 4. Personal data will be processed for the purposes of the DITE conference registration – the legal basis for data processing is the necessity to pursue purposes resulting from the legitimate interests pursued by the University of Szczecin (Article 6(1) point (f) of the GDPR). The lawful purpose of the processing is to use of information in order to send information and contact the participant of the conference.
 5. The recipient of the data will be the International Relations Department of the University of Szczecin.
 6. Personal data processed for the DITE conference registration will be processed until an objection to the processing is filed.
 7. The person providing their data has the right to demand from the University of Szczecin: a) rectification of data; b) erasure of data; c) restriction of data processing.
 8. The person providing their data has the right to object – on grounds related to his/her particular situation – to the processing of the data on the basis of Article 6(1) point (f) of the GDPR (the premise of the necessity of the processing for the purposes of legitimate interests pursued by the University of Szczecin).
 9. The person providing their data has the right to lodge a complaint to the supervisory authority (the President of the Personal Data Protection Office).
 10. Providing one’s data is voluntary, but required by the University of Szczecin and necessary for the purpose of registration for the DITE conference.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a
 2. Z Uniwersytetem Szczecińskim można skontaktować się pisząc na adres e-mail dite@usz.edu.pl lub dzwoniąc pod numer +48 91 444 12 08
 3. Uniwersytet Szczeciński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@usz.edu.pl lub pisząc na adres: dite@usz.edu.pl z dopiskiem „IOD”
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na konferencję DITE – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ). Prawnie uzasadnionym celem przetwarzania jest wykorzystanie informacji w celu przesłania informacji i kontaktu z uczestnikiem konferencji.
 5. Odbiorcą danych będzie Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji na konferencję DITE będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Osoba podająca swoje dane ma prawo żądania od Uniwersytetu Szczecińskiego: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przesłanka konieczności przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński).
 9. Osobie udostępniającej swoje dane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane przez Uniwersytet Szczeciński i niezbędne w celu rejestracji na konferencję DITE.

The DITE conference will take place at the University of Szczecin, in the aula of Natural Sciences and Research Centre at 16a, Mickiewicza St.

Konferencja DITE odbędzie się w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16a.

A conference takes place on 20 (Tuesday) June 2023 between 10 am and 4 pm including coffee and lunch breaks. The event is accompanied with ‘Mathematics in Focus’ exhibition – an excellent example of combining teacher’s passion with the international component.

Our project team consists of DITE enthusiasts from six institutions from four European countries that have already prepared

Apart from DITE project results presentation, there will be several presentations about

 • a diverse and internationalised teacher education study programmes at the universities;
 • a reality diverse and internationalised daily school life.

The detailed conference programme will be published soon.

Konferencja odbędzie się 20 czerwca (wtorek) 2023 r w godz. 10.00 – 16.00. W czas trwania konferencji włączone są przerwy kawowe i lunch. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa “Matematyka w obiektywie” – doskonały przykład połączenia pasji nauczycielskiej i umiędzynarodowienia.
Na zespół projektu DITE składa się 6 instytucji z 4 krajów europejskich. Do tej pory wykonaliśmy następujące działania:

 • raport o umiędzynarodowieniu kształcenia nauczycieli: a Report on internationalisation of teacher education,
 • podręcznik DITE dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli,
 • szkolenie dla ponad 20 nauczycieli akademickich, którzy teraz …
 • przygotowują się do przeprowadzenia jesienią szkoleń dla studentów w ich uczelniach macierzystych.

Oprócz przedstawienia działań projektowych, na konferencji zaprezentowane będą także przedsięwzięcia dotyczące:

 • programów studiów nauczycielskich, które uwzględniają międzynarodową i zróżnicowaną perspektywę;
 • codziennego życia szkół, które mierzą się z wyzwaniami związanymi z różnorodnością i międzynarodowością.

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany wkrótce.

How to get to Szczecin?

You may easily reach our conference venue by trams 5,7 or 9 (Wawrzyniaka stop). Our mobile app may help you to navigate the city and the University of Szczecin as well. There are no parking places available at the venue and space along public streets may be limited.

Below you can see a map with most popular hotels indcated as well as university buildings. A conference venue is located in the same campus as the Doctoral School.

University of Szczecin, International Relations Dept.
dite@usz.edu.pl
+48 91 444 1208

Cooperation partnerships in higher education 2021-1-PL01-KA220-HED-000031129

Coordinator

Partners